Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

St. Valentine's PNC Church

127 King Street, Northampton, MA

Tel: (413)584-0133

Wyobraź sobie...

Kościół Katolicki, gdzie każda parafia decyduje o swoim własnym losie.

Kościół Katolicki, który zaprasza i wita wszystkich pragnących pójść za Chrystusem.

Kościół Katolicki, którego nieruchomości i cały majątek jest rzeczywistą własnością ludzi, którzy go nabyli, wybudowali, rozwijali i utrzymują.

Nie musisz wyobrażać więcej!

Kim jesteśmy?

Przede wszystkim jesteśmy katolikami. Nie podlegamy zwierzchności Rzymu. Polski Narodowy Kościół Katolicki (PNKK) w USA i w Kanadzie zaprasza i wita wszystkich ludzi niezależnie od ich pochodzenia narodowego, rasowego, społecznego czy wyznaniowego. Nasza wiara opiera się na Piśmie Świętym, Tradycji Chrześcijańskiej i Soborach Ekumenicznych Kościoła.

Msza Święta i Nabożeństwa

Niedzielna Msza Święta w Sobotę o godz. 17:00 (po polsku)

Niedzielna Msza Święta w Niedzielę o godz. 9:30 (po angielsku)

Msze Święte w Uroczystości i Święta: zobacz aktualny miesięczny lub tygodniowy biuletyn lub sprawdź w naszym Kalendarzu.

Nabożeństwa:

Roraty - w każdą środę w okresie Adwentu o godz. 19:00;

Gorzkie Żale - w każdy wtorek w okresie Wielkiego Postu o godz. 18:30;

Droga Krzyżowa - w każdy piątek w okresie Wielkiego Postu o godz. 18:30;

Nabożeństwo Majowe - Litania do Najświętszej Maryi Panny - w każdy wtorek Maja o godz. 18:30;

Nabożeństwo Różańcowe - Modlitwa na Różańcu - w każdą środę Października o godz. 19:00.

Podstawowe Zasady Wiary

Bóg

Bóg jest jeden w trzech Boskich Osobach: Ojciec, któremu przypisujemy dzieło stworzenia; Syn Boży, któremu przypisujemy dzieło zbawienia; Duch Święty, któremu przypisujemy dzieło uświęcenia.

Jezus Chrystus

Syn Boży, który stał się Człowiekiem, umarł na Krzyżu i zmartwychwstał dla naszego zbawienia; jest zawsze ze swoimi uczniami (wierzącymi w Niego), którzy starają się żyć według Jego nauki.

Duch Święty

Trzecia Osoba Boska, która naucza, zarządza i uświęca członków Kościoła.

Królestwo Boże

Obowiązkiem każdego chrześcijanina jest dążenie do ustanowienia Królestwa Bożego na ziemi poprzez działanie łaski Bożej, praktykowanie cnót miłości i sprawiedliwości oraz oddanie się woli Bożej.

Dusza

Jest ona nieśmiertelna i jej ostatecznym przeznaczeniem jest życie wieczne z Bogiem.

Zbawienie

Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.

Kościół

Kościół składa się z ochrzczonych chrześcijan, którzy razem oddają cześć Bogu, uczestniczą w sakramentach, słuchają słowa Bożego i są mu posłuszni.

Bóg i Narody

Bóg pragnie, aby wszystkie narody współpracowały w braterstwie i sprawiedliwości.

Język Kultu Bożego

Msza Święta jest sprawowana w języku ludzi uczestniczących w celebracji, aby wszyscy mogli zrozumieć orędzie Boga.

Celibat

Od 1921, biskupi i księża mogą zawierać związki małżeńskie (tak jak to było w pierwszym tysiącleciu Kościoła Katolickiego).

Rozwód

Rozwody nie są uznawane, ale Kościół może orzekać nieważność małżeństw.

Parafia Właścicielem Majątku

Majątek Parafii jest własnością ludzi, którzy go nabyli, wybudowali, rozwijali i utrzymują.

Często zadawane pytania

Czy musisz być Polakiem, aby należeć do PNKK?

Tak jak nie musisz być Rzymianinem, aby należeć do Kościoła Rzymskokatolickiego, tak tez nie musisz być Polakiem, aby należeć do Kościoła Polskokatolickiego. Polski Narodowy Kościół Katolicki został zorganizowany w 1897 r. przez polskich imigrantów, ale tak samo, jak niegdyś w Rzeczypospolitej, tak i w naszym Kościele mają prawo istnienia ludzie rożnych narodowości i ras ze swoją tradycją i zwyczajami.

Jakie są formy kultu w PNKK?

Ofiara Mszy Świętej jest centralnym i najważniejszym aktem kultu w Kościele Katolickim, tak samo jest w Polskim Narodowym Kościele Katolickim. Istnieją trzy ryty Mszy Świętej, które są zawarte w Książeczkach Mszalnych: Tradycyjny, Współczesny i Tradycyjny ułożony przez Pierwszego Biskupa Franciszka Hodura. W naszym Kościele kultywujemy tradycyjne polskie nabożeństwa, takie jak: Roraty, Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, nabożeństwo Majowe, nabożeństwo Różańcowe. Istnieje także Nabożeństwo Pokutne oraz inne nabożeństwa modlitewne.

Jaki język jest używany podczas celebracji Mszy Świętej?

Podczas Mszy Świętej używany jest język ludzi uczestniczących w celebracji. PNKK był pionierem pod tym względem, celebrując Mszę Świętą w języku miejscowym od 1900 r. W przypadku Parafii Św. Walentego jest to język angielski - język zrozumiały dla wszystkich uczestniczących we Mszy Świętej. Generalnie, w zależności od potrzeb, językiem Mszy Świętej może być angielski, polski, hiszpański, litewski, słowacki, czy też inny, który odpowiadałby potrzebom ludzi.

Jaki jest sposób udzielania Komunii Świętej?

Komunia Święta jest udzielana pod dwoma Postaciami, Chleba i Wina, które są Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa. Generalnie, metodą udzielania Komunii Świętej jest zanurzenie Postaci Chleba w Postaci Wina i podanie wiernym do spożycia przy tradycyjnych balaskach. Tylko Księża i Diakoni mogą udzielać Komunii Świętej. Ponadto Komunia Święta jest udzielana tylko do ust, nigdy na rękę.

Czy PNKK uznaje Sakramenty Kościoła?

PNKK uznaje siedem Sakramentów Świętych. Sakramenty Święte udzielają nam niewidzialnej łaski Bożej poprzez widzialne i namacalne znaki. Obmycie wodą (Chrzest); umocnienie w wierze poprzez namaszczenie z olejem i włożenie rąk (Bierzmowanie); konsekrowane Chleb i Wino - realny pokarm i napój dla prawdziwego Chrześcijanina. To są namacalne i widzialne rzeczy i gesty, których Bóg używa, aby udzielić nam swej łaski.

Sakramentami Świętymi są:

1. Chrzest i Bierzmowanie;

2. Słowo Boże (jego głoszenie i przyjmowanie);

3. Pokuta (Sakrament Pojednania);

4. Eucharystia;

5. Namaszczenie Chorych;

6. Kapłaństwo;

7. Małżeństwo.

(Nasi Księża i Sakramenty Święte, które oni sprawują są uznane przez Watykan jako ważne)

Czego naucza Kościół na temat Spowiedzi?

Pokorne przyznanie się Bogu Wszechmogącemu do naszych win, następujące po nim wyznaczenie pokuty i rozgrzeszenie dane przez kapłana, jest drogą, dzięki której wierni otrzymują przebaczenie grzechów. Sakrament ten może być sprawowany w dwojaki sposób: powszechny albo indywidualny. Spowiedź indywidualna jest wymagana od wszystkich wiernych poniżej szesnastego roku życia. Spowiedź powszechna jest częścią każdej Mszy Świętej. W tej formie, wierni wyznają swoje grzechy prywatnie i bezpośrednio Bogu.

Jakie jest nauczanie na temat antykoncepcji?

Używanie antykoncepcji jest przedmiotem indywidualnego osądu męża i żony. Nie leży w zakresie odpowiedzialności Kościoła mówienie jego wiernym ile dzieci muszą mieć lub ile nie mogą. Poza prokreacją małżeństwo służy również innym ważnym celom.

Czy jest dozwolone przerwanie ciąży?

Nie. Przerwanie ciąży jest moralnie złe, ponieważ jest to wbrew naturalnemu i Bożemu prawu zakończenie życia, które już się zaczęło. Kościół nie sankcjonuje tego.

Czy osoba rozwiedziona może w pełni uczestniczyć w życiu parafii?

Tak. Nie istnieją żadne dyskryminujące normy wobec osób, które ucierpiały z powodu rozwodu; rozwiedzeni ludzie mogą uczestniczyć we Mszy Świętej i przyjmować Komunię Świętą. Kościół ma obowiązek udzielać swego wsparcia i służyć tym, którzy się rozwiedli, tak jak to czyni innym ofiarom nieszczęść społecznych.

Czy osoba rozwiedziona może ponownie zawrzeć związek małżeński?

Tak. Każda Diecezja posiada Komisję Małżeńską, która rozpatruje każdą prośbę o małżeństwo osób, które były rozwiedzione. Komisja ta przedstawia swoje rozstrzygniecie Biskupowi Diecezjalnemu wraz z swoją rekomendacją. Biskup podejmuje ostateczną decyzję.

Dlaczego księża mogą zawierać związki małżeńskie?

Ponieważ jest to jedna z najbardziej naturalnych rzeczy, którą człowiek może czynić. Kościół nie widzi żadnego moralnego powodu wynikającego z Prawa Naturalnego i Prawa Bożego, aby zakazać mężczyźnie Sakramentu Małżeństwa tylko z tego powodu, ze w świetle wiary zechciał stać się kapłanem. Tradycja przekazuje nam, ze wszyscy, oprócz jednego, spośród dwunastu apostołów byli żonaci. Papieże, biskupi i księża wczesnego Kościoła byli mężczyznami żonatymi. Wielu wierzy, ze żonaty kapłan jest w stanie lepiej zrozumieć problemy małżeństwa i wychowania dzieci, gdyż sam w małżeńskim, rodzinnym i wychowawczym życiu uczestniczy.

Jak Polski Narodowy Kościół Katolicki jest zarządzany?

Jest On zarządzany zgodnie z Jego Konstytucją. W sprawach wiary, moralności i dyscypliny, biskupi i kapłani posiadają władzę tłumaczenia i nauczania doktrynalnej nauki Kościoła Chrystusowego. Władza ustawodawcza w Kościele należy do Synodu Generalnego, Synodu Specjalnego, Synodu Diecezjalnego i Zebrania Parafialnego. Władzę wykonawczą w sprawach finansowych i administracyjnych posiadają Parafianie. Przedstawiciele Komitetu Parafialnego wybrani podczas Rocznego Zebrania Parafian i zatwierdzeni przez Biskupa Diecezjalnego zarządzają Parafią wedle konstytucyjnych uprawnień.